naar wilhelmina-pagina - naar homepage 


Koningin Wilhelmina -
vorstin in oorlog (1914 -
1918)


Deel 2 - Aardbeien, nieuwe inspecties, een cadeau van de keizer en eindelijk weer naar Het Loo - het jaar 1915

Het schijnt dat koningin Wilhelmina in 1915 heeft willen scheiden van prins Hendrik van van tafel en bed. Concrete aanwijzingen hiervoor bestaan er niet. Toch zijn er in 1915 dagen dat ze wèl samen in het openbaar verschijnen, zoals we zullen zien. Pijnlijke situaties vinden eveneens plaats.

Vrijdag 1 januari Er is geen Nieuwjaarsreceptie ten paleize. Al vroeg na het uitbreken van de oorlog, heeft koningin Wilhelmina laten aankondigen dat, gezien de tijdsomstandigheden, alle feestelijkheden rond koninklijke verjaardagen, kerst, oud en nieuw, bals, diners, soirées, thé’s, etc. geen doorgang zullen vinden. Dat zou naar haar idee hoogst ongepast zijn.

Wilhelmina’s hof heeft altijd bekend gestaan, zowel in binnen- als buitenland, als een sober hof, waar een diner nooit langer duurde dan een uur (pas na de Tweede Wereldoorlog mocht het anderhalf uur duren) en waarvan – met enige overdrijving - de meeste gasten met hongergevoel weder huiswaarts keerden. O.a. hierdoor zijn de geruchten in de wereld gekomen, dat zij zo zuinig zou zijn. Niets is minder waar, zoals we inmiddels hebben gezien (en nog zullen zien).

De diners waren kort, omdat de vorstin vond dat de gasten zo snel mogelijk weer met elkaar in contact konden komen. Dat er zaken werden gedaan. Dat er “wezenlijke” dingen gebeurden, in plaats van al het conventionele gedoe. En wat de “soberheid” betreft: het is maar vanuit welk standpunt men het bekijkt: de toenmalige, gemiddelde Nederlandse arbeider zou z’n ogen hebben uitgekeken. “Hendrik, je doet het licht toch wel achter je uit?!” is een andere uitspraak van haar die heeft bijgedragen tot de mythe van haar karigheid.

Hoe impulsief zij ook kon zijn, de meeste van haar daden waren goed gemotiveerd. Hoe wereldvreemd men haar ook wel heeft genoemd, Wilhelmina kon zeer praktisch zijn. En heel reëel. “Ik ben een Gelderse boerin”, zei zij eens met trots over zichzelf. Het schokte de meesten die ervan hoorden.

Zij, de zo vaak belogene, zij de zo vaak gevleide, zij, die als kind zelf een moestuintje aanlegde en eigen aardappels en groenten verkocht, wilde op een dag toch wel eens weten wat die overheerlijke aardbeien, die haar bij de lunch waren voorgeschoteld, nu eigenlijk wel kostten:

“50 cent per stuk.”
“Wàt?!” antwoordde Wilhelmina, “één gulden per stuk?”
“Nee, 50 cent per stuk.”
“Eén gulden per stuk?!” bleef zij doorgaan. “Nou, dat vind ik maar duur, hoor!”

En gelijk heeft ze! Waarom zou zij voor een doosje aardbeien 50 gulden betalen? Omdat ze daartoe de middelen had?
 
Wilhelmina op 4 januari 1915 op bezoek in Limburg

Maandag 4 januari Terwijl prins Hendrik op inspectietocht voor het Rode Kruis gaat, vertrekt koningin Wilhelmina naar Limburg, waar zij stuurcomités, grenswachten, posten en het garnizoen bezoekt. Ook wordt een militaire revue afgenomen. Overnachten doet zij in de koninklijke trein te Roermond. De volgende dag ontmoeten koningin en prins elkaar in Eindhoven en samen keren zij naar Den Haag terug.

Vrijdag 8 januari Koningin Wilhelmina gaat naar de troepen in Gelderland. Ook gaat ze, voor het eerst sinds 27 juli 1914, naar “mijn lieve Loo”. Maar het verblijf is slechts van korte duur; na een paar uur vertrekt zij opnieuw naar Den Haag. Pas in augustus zal zij haar meest geliefde paleis terugzien.

Op 15 januari komt het tot een pijnlijk, doch ook komisch incident: in het Haagse Staatsspoor komen koningin en prins tot de ontdekking dat ze beiden die dag in ’s-Hertogenbosch een afspraak hebben. Maar dit hebben ze elkaar blijkbaar niet verteld.

Het publiek kijkt met grote ogen wanneer de vorstin de koninklijke trein van 7.40 uur neemt en de prins vervolgens een gewone sneltrein van 7.44 uur. Op het perron van Den Bosch is de verbazing niet minder, wanneer beide treinen vrijwel gelijktijdig aankomen.

Een maand later vindt een vrijwel identiek voorval plaats. Oud-minister de Beaufort noteert 14 februari 1915 in zijn dagboek: “Prins Hendrik wordt buiten alles gehouden, weet zelfs van de reizen der koningin niets. Hij moet onlangs te Gorinchem zijn gekomen en vernam daar van den burgemeester dat de koningin één uur na hem werd verwacht.”

Woensdag 27 januari Koningin Wilhelmina bezoekt ’s avonds in Den Haag en Scheveningen enige militaire tehuizen.

Vrijdag 29 januari: Koningin Wilhelmina reist ’s middags per auto naar Amsterdam. Als eerste gaat zij naar een tentoonstelling van oudheden en schilderijen, ten bate van het Algemeen Steuncomité. Daarna gaat de vorstin naar de Prinsengracht om daar de schilderes Thérèse Schwartze te bezoeken en met haar thee te drinken. De kunstenares heeft menig schilderij van HM op haar naam staan. De volgende foto's zijn genomen bij de aankomst en het vertrek van de Heerengracht.

 

Zaterdag 30 januari Koningin Wilhelmina maakt ’s avonds per auto een militaire inspectietocht naar Loosduinen en nog enige andere plaatsen in het Westland.

Eveneens in januari heeft de vorstin het initiatief genomen het krediet voor de kleine middenstanders beter te organiseren. Minister Treub: “Op de nooden van deze categorie werd door de Koningin mijn aandacht gevestigd. Dientengevolge diende ik op 1 februari aan HM een rapport in. Toen de koningin had te kennen gegeven, dat zij zich met mijne uitwerking van haar denkbeeld kon vereenigen, werd tot de instelling der regeeringscommissie voor het Middenstandscrediet overgegaan.”

Donderdag 4 februari Koningin Wilhelmina maakt ’s avonds per auto weer militaire inspectietochten.

Vrijdag 5 februari Koningin Wilhelmina bezoekt ’s avonds aan de Prinsegracht in Den Haag een tijdelijk tehuis voor militairen. Daarna gaat zij naar de Hoefkade om een cursus voor militairen te bekijken en vervolgens bezoekt zij aan het Westeinde een ontspanningslokaal voor militairen.

Zaterdag 6 februari Koningin Wilhelmina maakt een autotocht in de omgeving van Katwijk en Noordwijk, waar zij zich ter plekke laat informeren over het wel en wee. ’s Avonds bezoekt de vorstin in Den Haag de RK Militairenvereeniging.

Dinsdag 9 februari Koningin Wilhelmina arriveert reeds vóór 7 uur in de Noordduinen te Katwijk om militaire oefeningen te bekijken. Om 8.00 uur vertrekt zij weer naar Den Haag.

Donderdag 11 februari Koningin Wilhelmina maakt een autotocht door het Westland.

Woensdag 24 februari Jhr. De Beaufort schrijft in zijn dagboek: “Heden langdurig onderhoud met de koningin gehad. Zij sprak veel over hare bezoeken aan het leger die haar ontzettend veel genoegen deden: “zulk een schoon schouwspel om de compagnieën op oorlogssterkte te zien.” Andere uitspraken van haar waren aldus de Beaufort:  “De militaire neigingen van haren vader zijn bij de koningin zeer sterk. Zij heeft veel sympathie voor het leger.” En: “Ik heb het altijd als mijn plicht geacht om veel voor de soldaten te doen.” En “De koningin juichte zeer toe wat er voor de Belgische vluchtelingen hier te lande was gedaan en keurde de onverschilligheid der aanzienlijke Belgen voor hunne landgenooten zeer af.”

Maandag 1 maart Koningin Wilhelmina neemt op het voorplein van paleis Noordeinde, in gezelschap van prinses Juliana, ’s ochtends om 9 uur een défilé af van bataljons grenadiers en landweer.

Woensdag 12 mei Barones van Boetzelaer schrijft in haar dagboek: “[…] daar laat HM mij vragen om ¼ voor 12 ten Paleize Huis ten Bosch te willen komen. HM ontving mij in eene lieve zitkamer. HM zoude 1 kamer geheel voldoende vinden om in te wonen. Ons gesprek kwam natuurlijk op den droevigen oorlogstoestand en HM zeide: “Mevrouw wij staan pas aan het begin. […] Toen ik wilde doorpraten over de gruwelen van den oorlog, richtte HM zich plotseling op en zeide: “Wij moeten volkomen neutraal zijn. […] Ik vertrok met hartelijke wenschen voor een goeden zomer.”

In deze zelfde maand mei deelt koningin Wilhelmina de ministerraad mee, dat zij het ontslag van generaal Snijders zal weigeren, zelfs indien dit een ontslagaanvrage van de minister van oorlog ten gevolge zal hebben.

Donderdag 3 juni Barones Bentinck: “Tante Jeantje en Oom Max vertellen dat de Prins heel dikwijls op Duinrell komt theedrinken en dat hij zich beklaagt omdat hij niet mee kan gaan vechten.” [Opmerking: zie ook 6 april 1916.]

Ook in juni: Koningin Wilhelmina brengt een militaire inspectietocht aan Noord-Brabant. De vorstin bekijkt o.a. het overbrengen van manschappen over het water, waarbij een nieuw systeem wordt toegepast.

Koningin Wilhelmina bekijkt een mitrailleurafdeling met hondenbespanning

Dinsdag 22 juni Koningin Wilhelmina verlaat reeds vroeg in de ochtend Den Haag voor het maken van een militaire inspectietocht.

Dinsdag 29 juni Koningin Wilhelmina geeft geld aan de gemobiliseerde krijgsmacht.

Dinsdag 6 juli Prins Hendrik bezoekt ’s middags in het Frans Halsmuseum in Haarlem de expositie ten bate van het Haarlemse steuncomité.

Donderdag 15 juli Bezoek aan Rotterdam, waar koningin Wilhelmina de eerste steen legt voor het nieuwe stadhuis dat aan de Coolsingel zal verschijnen.

Dinsdag 20 juli Koningin Wilhelmina arriveert al om 07.20 uur per trein in Limburg.

Woensdag 21 juli Koningin Wilhelmina bezoekt de omgeving van Eindhoven. Na in haar salonrijtuig te Tongelre overnacht te hebben, gaat HM per auto naar Stratum en van daar te paard naar het RK-Jongensinstituut Eijkenburg. Hierna houdt de vorstin inspectie over de op de grote heide onder Heeze-Liende verzamelde troepen. Ca. 14.00 uur vertrekt de koningin per auto naar Tongelre, om per trein de inspectietocht voort te zetten.

Vrijdag 23 juli Koningin Wilhelmina schenkt het Nationaal Steuncomité een bedrag van 50.000 gulden.

Koningin Wilhelmina deinst er niet voor terug verslagen van manoeuvres op te vragen en ook wil zij wel eens weten waarom er zo slecht gemarcheerd wordt. Traag reagerende schildwachten wekken eveneens de koninklijke ergernis.

Eind juli bezoekt de vorstin een militaire sportfeest op Houtrust in Den Haag.

Zaterdag 31 juli Inspectietocht in Limburg. Onderstaande foto is genomen op het exercitieveld “De Kommen”, bij Maastricht.

HM op het exercitieterrein “De Kommen” bij Maastricht

Begin augustus Men ziet koningin Wilhelmina te paard in Heemstede.

Maandag 9 augustus kan de vorstin eindelijk weer eens naar haar lievelingspaleis Het Loo. Ze is er – afgezien van een paar uur in januari 1915 – al sinds 27 juli 1914 niet meer geweest. “De huishouding aldaar,” aldus Handelsblad, “zal zeer worden beperkt.”

Het verblijf op Het Loo is maar voor een paar dagen: vrijdag 13 augustus arriveert de koningin alweer in Den Haag. Handelsblad: “Naar wij vernemen heeft HM de werkzaamheden tot herstelling van het “Oude Loo” [dit is het middeleeuwse kasteel in het park van paleis Het Loo] doen hervatten met het oog op in Apeldoorn heerschende werkloosheid op het gebied der bouwvakken.”

Op vrijdag 20 en donderdag 26 augustus praat koningin Wilhelmina met leden van provinciale subcommissies, over voeding “van mensch en dier”.

Dinsdag 31 augustus de vorstin wordt 35 jaar. Handelsblad heeft al een paar dagen eerder gemeld “dat het de wensch van HM is dat haar verjaardag vanwege de tijdsomstandigheden voorbijgaat zonder gewoon feestbetoon (waaronder natuurlijk niet is begrepen het uitsteken van vlaggen).”

Niettemin maakt de jarige, samen met haar man, een autorit door de binnenstad van Den Haag, en is er ’s avonds een zanghulde.

“HM gaf te kennen, dat het haar genoegen deed te bemerken hoeveel schoons nog telkens bij onzen Nederlandschen liederenschat komt en dat de koren het mooie Nederlandsch zoo beschaafd uitspraken,” aldus Handelsblad, die eraan toevoegt: “HM de Koningin-Moeder [Emma] verklaarde, dat het volk meer en beter ging zingen dan vroeger, ook bij de soldaten was dat duidelijk.”

Of het ter ere van haar verjaardag is, is mij niet bekend, maar dit jaar doet keizer Wilhelm zijn “lieve nicht” een kamerscherm – met daarin gekleurde, doorzichtige foto’s (autochromen) – cadeau.

Nicht en neef – Willem van Oranje (de Zwijger) en Frederik Hendrik zijn gezamenlijke stamvaders - de keizer kan zichzelf ook prins van Oranje noemen! - hebben elkaar in april 1913 voor het laatst in levende lijve ontmoet.

Woensdag 22 september Koningin Wilhelmina is - met haar man en moeder - bij de militaire sportfeesten in Leiden: gymnastiek met geweer, patrouille rijden, rijwieldemonstraties o.a. “eindigende in een bestorming met de bajonet.”

Zondag 10 oktober De minister van koloniën schrijft aan gezant Loudon over de aanstelling van gezant Van Limburg Stirum tot landvoogd over Nederlands-Indië. Hij is er niet geheel gerust op dat koningin Wilhelmina het er mee eens is. De premier zal de volgende dag de vorstin over deze benoeming polsen: “Hare gevoelens omtrent onzen candidaat en zijne gemalin kennende schijnt mij dat niet volstekt uitgesloten.”

Wat de koningin tegen haar kamerheer in buitengewone dienst en zijn echtgenote kan hebben, is onbekend. Maar hij wordt wel uitgenodigd ten paleize te komen.

En ondertussen blijft de prins terugverlangen naar zijn geboortegrond, zoals hij zondag 17 oktober 1915 aan zijn moeder schrijft. De Mecklenburgse krant leest hij nog iedere dag.

Maandag 1 november Koningin Wilhelmina vertrekt om 19.43 uur van Staatsspoor naar Harlingen, waar zij in haar salonrijtuig overnacht.

Dinsdag 2 november De vorstin toert door Harlingen en vervolgens gaat het per auto naar Dokkum, Veenwouden - waar zij zich laat inlichten over de krotwoningen die in deze streek nog zoveel worden aangetroffen - Noordwolde en Leeuwarden.

Woensdag 3 november Na te hebben overnacht in Zuidhorn, in de trein, arriveert Wilhelmina al om kwart over acht in Groningen. Daar neemt ze de trein naar Winschoten, waar de volgende foto's zijn genomen bij haar aankomst op het station.

 

Donderdag 9 december Handelsblad: “Van bevoegde zijde verzoekt men ons te melden, dat de Koningin dezen winter niet voornemens is groote Hoffeesten te geven.”

Begin december 1915 werd deze foto gepubliceerd. Deze is eerder dit jaar gemaakt
in de tuin van paleis Huis ten Bosch. Volgens geruchten zou koningin Wilhelmina
dit jaar van haar man willen scheiden van tafel en bed.

Zaterdag 11 december Koningin Wilhelmina ontvangt de afgetreden commandant van het veldleger, luitenant-generaal Buhlman.

Woensdag 15 december Prins Hendrik bezoekt Amsterdam.

Woensdag 22 december Handelsblad schrijft: “De viering van het Kerstfeest ten Koninklijke Paleize te ’s-Gravenhage zal dit jaar, evenals verleden jaar, met het oog op de tijdsomstandigheden, achterwege blijven. Alleen zal voor de Prinses een klein Kerstfeest plaats hebben.”

HM bezoekt Leiden nogmaals op 22 december 1915

Dinsdag 28 december: Koningin Wilhelmina ontvangt ’s middags luitenant-generaal van Terwisga, commandant van het veldleger.

Woensdag 29 december Handelsblad: “HM de Koningin zal evenals verleden jaar op den 1en Januari niet de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie houden; doch HM zal op dien dag de hooge autoriteiten en de in de residentie aanwezige leden der Hofhouding in de gelegenheid stellen Hare Majesteit hunne gelukwenschen aan te bieden.”

Donderdag 30 december Het Belgisch Dagblad publiceert een open smeekbrief aan koningin Wilhelmina, waarin de schrijver ervan o.a. zegt: “[…] Majesteit, gij scheen me nog grooter dan uwe voorvaderen, omdat Gij aan het mannelijk karakter en de ontembare dapperheid der Oranje’s, ook de engelachtige goedheid en de schoonheid eener vrouwe paart. Verleden winter nog, zag ik U, Majesteit, te Baarle-Nassau, aan de grens. Vastberaden stapte Gij door plassen, modder en slijk om doodarme Belgische vluchtelingen in een verlaten vunzige leerlooierij te bezoeken en hun aalmoezen uit te deelen.”


© 2009 -  Theo Kemmeren. De auteursrechten van bovenstaand artikel berusten bij de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de auteur. Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de auteur worden voorgelegd.

naar wilhelmina-pagina - naar homepage


eXTReMe Tracker