naar homepage - naar ooggetuigenpagina


Oorlogsinvaliden
Dagboekaantekeningen van Leo Faust te Parijs

Dinsdag, 23 Maart 1915
Ik weet géén zoo duidelijke demonstratie van het feit, dat "de kleeren den man" maken, als de verminkten, die men helaas talrijker en talrijker hier in de straten ontmoet.

Als ge iemand tegenkomt met één arm of één been en gekleed in uniform, hij zij dan een gewone "poilu" of een officier, dan staart ge hem met bewondering en eerbied na en iedereen op het trottoir doet als gij. Doch kom dien zelfden man twee dagen later tegen in een colbertje van Ribby, en ge voelt opeens niets meer voor hem, ja, zijn aanwezigheid irriteert u.

Eerst was hij een held!.... Thans ziet ge zooiets van een bedelaar in hem, iemand die als hij het nu nog niet doet, zeker over een paar maanden u om een sou zal vragen. Zelfs de militaire medaille, op het revers van zijn jas geprikt, kan u niet voor hem innemen.

Denzelfden man, dien gij eergisteren in zijn soldaten-pakje op de handen had willen dragen, beschouwt ge, nu hij zijn uniform heeft verwisseld voor een civiele plunje, als een vervelenden, met meer minachting dan medelijden te behandelen raseur!

Curieuze menschelijke psychologie! Menschen met één arm of één been kunnen wij, bevoorrechte ònverminkten in het burgerlijke moeilijk zetten. Zelfs een man heelemaal zonder beenen wekt geen enthousiasme. En iemand zich voortsleepend op een paar krukken werkt op onze zenuwen! Hoe zullen de helden van 1914 en 1915 zich voelen over 'n jaar of vijf?....

Personalia Leo Faust (1878-???)
Leo Faust was journalist en auteur van romans en (reis)gidsen Parijs zoals Nieuwe gids van Parijs: (Parijs in tien dagen) (1927). Het jeugdboek De mannetjes-putters van het 9e (1915), waarin de heldendaden van een Frans legeronderdeel in de strijd tegen de Duitsers worden beschreven, werd door hem uit ’t Frans vertaald.

Toen de oorlog uitbrak, bevond Leo Faust zich in Parijs. In de periode van 2 augustus 1914 tot 14 juli 1915 hield hij een dagboek bij. Zijn pro-Franse respectievelijk anti-Duitse instelling houdt hij daarin niet voor zich. Deze dagboekaantekeningen verschenen eerst in briefvorm in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië (Batavia ). In 1915 verscheen een bundeling van deze brieven onder de titel Faubourg en Boulevard in Oorlogstijd. Dagboek van een Hollandschen journalist te Parijs. Het dagboekfragment dat hierboven is weergegeven had oorspronkelijk geen titel.

  naar homepage - naar ooggetuigenpagina